volume05b page106b.10 radical | 180 | 𠊊(食) 亼聲 fanqie乘力切[dʑĭək] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

𠊊𩚁𩙿
Note(s):
1) 《段注本》作“亼米也”。
2) 《集韻》「」“實職切。《說文》一米也。古作𩚃。亦姓”。
3) 《玉篇》「𩚁」“是力切,說文食”。
4) 亦作「𩚀」、「𩚃」、「𠋑」、「𨢁」、「𢻘
Variants :
𩚀𩚃𠋑𨢁𢻘
繁體 / 簡體「
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT