volume05b page106b.05 radical | 179 | fanqie丑諒切[ʈʰĭaŋ] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

Note(s):
1) 《說文》不錄「」字。「」見「#9153
2) 「」爲《說文》部首,非《康熙》部首
Ref: 周易:[卦51•震(震下震上)]䷲ 震,亨。震來虩虩,笑言啞啞,震驚百里,不喪匕鬯。
{*} 根據:《段注本》
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT