volume05a page102a.06 radical | 161 | fanqie工戶切[ku] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

𡔷
Note(s):
1) “郭也”又見「#3995
2) 《集韻》「」“果五切。《說文》郭也。春分之音,萬物郭皮甲而出,故謂之鼓。从壴,支象其手擊之也。古作𩉨。籕从古,或从革”。
3) 亦見「#2041
4) 《玉篇》「𩉲」“姑户切,𫝆作鼓”。
5) 亦作「」、「𪔨」、「𪔎」、「𩉨」、「𩉲」、「𩊉」、「𩉩」、「𠡉
Ref: 周禮:[地官司徒(鼓人•掌教六鼓四金之音聲)]以節聲樂•以和軍旅•以正田役•教爲鼓•而辨其聲用•以雷鼓鼓神祀•以靈鼓鼓社祭•以路鼓鼓鬼享•以鼖鼓鼓軍事•以鼛鼓鼓役事•以晉鼓鼓金奏•
Variants :
𪔨𪔎𩉨𩉲𩊉𩉩𠡉
𪔐
Note(s):
1) 《玉篇》「𪔐」“姑户切,籕文(𡔷)”。
2) 《玉篇》「𪔐」“姑户切,籕文𩉲”。
3) 亦作「𣫊
Variants :
𣫊
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT