volume05a page101b.08 radical | 158 | 𠤔(旨) 匕聲 fanqie職雉切[tɕi] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

𠤔
Note(s):
1) “美也”又見「#3022,「#8066,「#8149,「#8192,「𢤧#6682,「#3023
2) 《集韻》「」“軫視切。《說文》美也。古作𣅌、𠩊、𡱔。古或作𣅀”。
3) 「」爲《說文》部首,非《康熙》部首。
4) 亦作「」、「𣅀」、「𣥜
Variants :
𣅀𣥜
𤮻𣅌
Note(s):
1) 《集韻》「」“古作「𣅌」、「𠩊」、「𠮛」、「𡱔」”。「𡱔」亦「#5385之異體。
2) 亦作「𠮛」、「𠩊
Variants :
𠮛𠩊
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT