volume05a page100b.10 radical | 152 | 𠄎(乃) fanqie奴亥切[nɒi] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

𠄎𢎗
Note(s):
1) 「𢎗」(nǎi)。「」(gōng)見#8436。「𢎜」()爲「」之異體(古文)見#1910
2) 「𠄎」爲《說文》部首,非《康熙》部首。
3) 《集韻》「𢎗」“曩亥切。《說文》曵{曳}詞之難也。象气之出難。一曰:汝也。或作乃、廼。古作𢎧、𠄕*、𢏩、𠧤”。
4) 亦作「𠧤」、「𢏩」、「𠚝」、「
Variants :
𠧤𢏩𠚝
𢎧
𠄕󰃛
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT