volume05a page100a.07 radical | 149 | fanqie武扶切[mĭu] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

Note(s):
1) 亦見“往來言也。一曰祝也”「#1624
2) 「」爲《說文》部首,非《康熙》部首。
3) 亦作「𡷯
Variants :
𡷯
𠮎𢍮
Note(s):
1) 《集韻》「」“微夫切。《說文》祝也。女能事無形,以舞降神者也。象人兩褏舞形。古者巫咸初作巫。亦姓。古作𠮎、𢀣”。
2) 《玉篇》「𢍦」“武俱切,古文(巫)”。
3) 亦作「𢀣」、「𢍦
Variants :
𢀣𢍦
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT