volume05a page100a.05 radical | 148 | fanqie知衍切[ʈĭɛn] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

Note(s):
1) 《段注本》注:“凡展布字當用此。展行而㠭廢矣”。
2) 《玉篇》「」“知輦切,極巧視之也,𫝆作展,舒也”。「」見#5381
3) 「」爲《說文》部首,非《康熙》部首
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT