volume04b page093a.06 radical | 139 | 㓞(𠛉) 丯聲 fanqie恪入切[kʰĭĕp] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

𠛉
Note(s):
1) 「」爲《說文》部首,非《康熙》部首。
2) 《集韻》「」“丘八切。《說文》巧㓞也。或書作𠛉”。
3) 《玉篇》也作「󰃓」。
4) 亦作「󰃓
Variants :
󰃓
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT