volume04b page091a.01 radical | 136 | fanqie居銀切[kĭĕn] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

Note(s):
1) 「」爲《說文》部首,非《康熙》部首。
2) 《集韻》「」“舉欣切。《說文》肉之力也。从竹。竹,物之多筋者。又姓。古作竻。或作腱、𦞬。亦省。俗作䈥,非是”。「」、「𦞬」見#2730
3) 《玉篇》「」“居勤切,俗筋字”。
4) 《廣韻》「」“舉欣切。俗(筋)”。
5) 亦作「」、「」、「」、「
Variants :
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT