volume04a page082b.11 radical | 120 | fanqie哀都切[øu] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

Note(s):
1) 《說文》不錄「」字。
2) 《玉篇》「」“音烏,鰞鰂魚,本作烏”。
3) 亦作「𠂶
Variants :
𠂶
繁體 / 簡體「
𡗃
Note(s):
1) 《玉篇》作「󰃍」。
2) 亦作「𤚶」、「󰃍
Variants :
𤚶󰃍
𡖗𥾪
Note(s):
1) 《段注本》注:“此卽今之於字也…凡經多用于。凡傳多用於。而烏鳥不用此字”。「」見#3052
2) 《玉篇》「𣱏」、「𤋬」“央閭切,古文於”。
3) 亦作「𣱏」、「𤋬」、「𤕘
Variants :
𣱏𤋬𤕘
繁體 / 簡體「
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT