volume01a page014b.07 radical | 10 | fanqie古本切[kuən] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

Note(s):
」、「」[息利切,si],見《集韻》;[思二切,si](見《段注》)
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT