volume03b page067a.13 radical | 91 | 𠭼(㼱) fanqie而兖切[nʑĭwɛn] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

Note(s):
1) 「」爲《說文》部首,非《康熙》部首。
2) 《玉篇》「」“而兖切,柔皮也韋也,亦作耎、㞋”。「」見#6638,「」見#5389
3) 《集韻》「」“乳兖切。《說文》柔韋也。从北,从皮省,从敻省。徐鉉曰:北者,反覆柔治之也。敻,營也。或作𡕶、𩏈。古作𡰻。籕作𤭀𡰺”。
4) 亦作、「𠭼」、「𥧐」、「𡕶」、「𥨏
Variants :
𠭼𥧐𡕶𥨏
𡰺
Note(s):
亦作「𡰻」、「𠬫」、「𤕱
Variants :
𡰻𠬫𤕱
𤭀
Note(s):
亦作「𠭠
Variants :
𠭠
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT