volume03b page066b.10 radical | 87 | 殺(𣪩?) 杀聲 fanqie所八切[ʃæt] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

殺
Note(s):
1) 《說文》不錄「」、「𣏂」字。
2) 「」爲《說文》部首,非《康熙》部首。
3) 《集韻》「」“山戛切。《說文》戮也。古作𢽆、𢼡、𢿔、𢁛、𧤿、𢽅。或作𤋣”。
4) 《玉篇》「𠮁」“所札切、所界切,籕文(殺)”。
5) 亦作「𠮁」、「𢼢」、「𠄒」、「」、「𣏂」、「𣪆」、「𢽯」、「𢽮」、「𢽺」、「𢼵」、「」、「𤋣」、「閷」。「𠄒」亦「」(#9103)之異體
Variants :
𠮁𢼢𠄒𣏂𣪆𢽯𢽮𢽺𢼵𤋣閷
繁體 / 簡體「
𢿹𤔮
Note(s):
1) 《玉篇》「𤔮」“所札切、所界切,籕文(殺)”。
2) 亦作「𧤿
Variants :
𧤿
𢽅𢽘
Note(s):
1) 《段注本》「𣪩」“古殺字”。
2) 亦作「𢽆」、「𢼯」、「𢼴」、「𣪩」、「𣪩」、「𢾈」、「𣪖」、「𢼡」、「𢿔」、「𣀎
Variants :
𢽆𢼯𢼴𣪩𣪩𢾈𣪖𢼡𢿔𣀎
𢁛
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT