volume03b page064a.03 radical | 76 | fanqie于救切[jĭəu] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

Note(s):
1) “手也”又見「#7793
2) 《玉篇》「」作「」。「」見#1898
3) 亦作「𡯉」、「𡯅
Variants :
𡯉𡯅
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT