volume03b page063a.13 radical | 74 | 𠃨(丮𩰊) fanqie几劇切[kĭɐk] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

𠃨
Note(s):
1) “持也”又見「#6566,「#8038,「#2053,「#3723
2) 「𠃨」爲《說文》部首,非《康熙》部首。
3) 《集韻》「𠃨」“訖逆切。《說文》持也。象手有所𠃨據也。隷作丸”。「」見#5974
4) 亦作「𢩦」、「𩰊
Variants :
𢩦𩰊
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT