volume03b page062a.15 radical | 71 | fanqie郎激切[liek] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

Note(s):
1) “古文亦鬲字”又見「#1859
2) 《集韻》「」“狼狄切。《說文》鼎屬也。實五觳。斗二𦫵曰觳。象腹交文,三足。或作䰛、㽁、鎘、鬴、𩱔、䥶、鑠、𨬑”。「」見#1853
3) 《玉篇》「𨬑」“力狄切,或作鬲”。
4) 《玉篇》「𩰲」“郎的切,㽁也,亦作鬲”。「𩰲」見#1859
5) 亦作「𨬑」、「」、「」、「𩱇」、「𩱔」、「𩰲」、「」、「𨯱
Variants :
𨬑𩱇𩱔𩰲𨯱
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT