volume03a page060a.03 radical | 68 | 辰聲 fanqie食鄰切[dʑĭĕn] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

Note(s):
1) 「」爲《說文》部首,非《康熙》部首。
2) 《集韻》「」“《說文》早昧𤕤也。从𦥑从辰。辰,時也。辰亦聲。𠃨夕爲𡖕,臼辰爲晨,𣅜同意。籕作𨑋。通作晨”。「」見#4289
3) 《玉篇》「」“是人切,同䢅”。「」見#4289
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT