volume03a page059b.09 radical | 65 | fanqie羊吏切[jĭə] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

異
Note(s):
1) “分也”又見「#5170,「#2757,「#2006,「𠔁#715
2) 《集韻》「」“羊吏切。《說文》分也。从廾从𤰞{畀}。{𤰞}畀,子{予}也。古作𢄖”。
3) 「」爲《說文》部首,非《康熙》部首。
4) 亦作「𠔱」、「𢄖
Ref: 禮記:[玉藻第十三]君賜,稽首,據掌致諸地,酒肉之賜,弗再拜,凡賜,君子與小人不同日。
Variants :
𠔱𢄖
繁體 / 簡體「
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT