volume03a page059b.04 radical | 63 | 𡴂(𠬜) fanqie普班切[pʰan] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

𡴂𠬜
Note(s):
1) “引也”又見「#2511,「#2507,「#1903,「𠭰#1908,「𠭙#1904,「#7930,「#7954,「#7955,「#7848,「#7956
2) 《集韻》「𡴂」“披班切。《說文》引也。或作攀、扳。隷作𠔀。書作𢸅”。
3) 「𠔀」(pān),「𡴂」之異體。「𢌬」(jiǔ),「」(#968)之異體。「」(gǒng)見#1748。「」(niàn),二十(#1466)。
4) 「𡴂」爲《說文》部首,非《康熙》部首。
5) 亦作「𠔀
Variants :
𠔀
𢸅
Note(s):
1) 《段注本》注:“今作「」。《公羊傳》作「」”。
2) 《玉篇》「」“俗攀字”。
3) 亦作「」、「
Variants :
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT