volume03a page050b.04 radical | 52 | 𠃚(𠃏丩) fanqie居虯切[kiəu] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

𠃚𠃏
Note(s):
1) 「𠃚」爲《說文》部首,非《康熙》部首。
2) 《玉篇》「」聲常亦作「」。
3) 《集韻》「」“居虬切。《說文》相糾繚也。一曰:𤓰瓠結丩起。或作𢒥”。
4) 「𠂈」讀jié作“動皃”解,爲「𠄍」之異體;讀tiǎn爲「」(#2542)之古文
Variants :
𢒥𠂈
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT