volume03a page050a.11 radical | 51 | 𠯶(句) 丩聲 fanqie古矦切[kəu]九遇切[kĭu] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

𠯶
Note(s):
1) “曲也”又見「#6322,「#1453
2) 《段注本》注:“又改句曲字爲勾。此淺俗分别。不可與道古也”。
3) 「」爲《說文》部首,非《康熙》部首。
4) 《集韻》「」“居侯切。《說文》曲也。又姓。或作區”。「」見#8376
5) 亦作「」、「𤖵」、「𤖮
Variants :
𤖵𤖮
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT