volume02b page047b.05 radical | 40 | 居聲 fanqie居御切[kĭo] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

Note(s):
1) “蹲也”又見「#5378
2) 「」重出,見#5378
3) 《段注本》無此篆;注:“見蹲篆注;又增一踞篆於蹲後。今正而𠜂”。「」見#1386
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT