volume02b page043b.11 radical | 34 | 㝵聲 fanqie多則切[tək] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

𢔶
Note(s):
亦作「𢔨」、「𠊚
Variants :
𢔨𠊚
Note(s):
1) 「」亦「」(#6011)之異體。
2) 《玉篇》「𧴫」“都勒切,𫝆作得”。
3) 此字重出,見#5459
4) 亦作「」、「」、「𠭁」、「𧴫
Variants :
𠭁𧴫
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT