volume02b page039a.01 radical | 31 | fanqie之盛切[tɕĭɛŋ] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

Note(s):
1) “是也”又見「#1089
2) 「」爲《說文》部首,非《康熙》部首。
3) 《集韻》「」“之盛切。《說文》是也。从止,一以止。古从𠄞。𠄞,古上字。或从一、足。足者亦止也。亦作疋。唐武后作𠙺”。「」見#1417
4) 亦作「𠤭」、「𠙺
Variants :
𠤭𠙺
𣥔𧾸
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT