volume02a page038b.04 radical | 30 | fanqie雌氏切[tsʰĭe] jiaguwen jinwen
Yupian (Yuankanben)

Guangyun

Jiyun

Shiming

Fangyan

Erya

Boya (according to Jiyun)

Guangya (according to Jiyun)

Note(s):
1) “止也”又見「#8371,「#5183,「#1451,「𡋲#9022,「#4556,「宿#4581,「#6758,「#2007,「#2022,「#1067,「#9150,「𠂔#3856,「#6011,「#8543,「#8544,「#1573,「#1570,「#1152,「#9423。亦見“中止也”「#1646,“厲也。一曰止也”「#6929,“裁也。一曰止也”「#2784,“微止也”「#1184
2) 「」爲《說文》部首,非《康熙》部首。
3) 亦作「𣥅
Variants :
𣥅
You can click on anything in blue.    
A. LUCAS & J.L. SCHOTT